Obec Ďurčiná

Tlačivá

Obecný hlásnik

Registračný formulár pre službu informovania prostredníctvom Obecného hlásnika

Obecný hlásnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,96 kB

Sociálne služby

VZN č. 2/2017 Obce Ďurčiná

6057-VZN-c.-2-2017-o-socialnych-sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,86 kB

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

9013-8554-Vyhlasenie-o-majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,41 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

9015-8556-Ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu-3-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,79 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

9016-8555-Lekarsky-nalez.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,27 kB

Dotácie z rozpočtu obce

VZN č. 6/2019 Obce Ďurčiná

8287-VZN-c.-6-2019pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,83 kB

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Ďurčiná

9529-Dotacia-z-obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75,5 kB

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Ďurčiná

10534-9528-PRILOHA-c-4-Zuctovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,68 kB

Dane a poplatky

VZN č. 7/2019 Obce Ďurčiná

8340-VZN-c.-7-dan-z-nehnutelnosti-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,45 kB

II. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV

9535-02-priznanie-II-oddiel-pozemky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,3 kB

III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na jeden účel

9534-03-priznanie-III-oddiel-stavby-jeden-ucel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,47 kB

III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na viaceré účely

9533-04-priznanie-III-oddiel-stavby-viac-ucelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,8 kB

IV. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z BYTOV

8549-05-IV-oddiel-PRIZNANIE-K-DANI-BYTOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,43 kB

V. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PSA

9532-06-priznanie-V-oddiel-pes.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,01 kB

VI. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

8547-07-VI-oddiel-PRIZNANIE-K-DANI-ZA-PREDAJNE-AUTOMATY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,69 kB

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu odpadov - PO, podnikateľ

8775-Ziadost-o-zavedenie-mnozstvoveho-zberu-odpadov-PO-a-podnika.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,31 kB

Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu odpadov - PO, podnikateľ - vzor

8777-Dohoda-o-vyuzivani-a-vyuctovani-mnozstvoveho-zberu-odpadov-.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,58 kB

Žiadosť o odpustenie/ zníženie poplatku za komunálny odpad

10782-ziadost-znizenie-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,57 kB

Oznámenie k poplatkovej povinnosti za KO - PO alebo FO podnikateľa

6773-Oznamenie-k-poplatkovej-povinnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,81 kB

Stavebný poriadok a územné plánovanie

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia *

9023-8799-1.-Ziadost-o-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-2-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,31 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia *

9021-8801-2.-Ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,87 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby v zlúčenom stav. a územ. konaní *

10538-zlucene-konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,95 kB

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie *

9019-8803-3.-Ziadost-o-kolaudacne-rozhodnutie-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,38 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby *

9781-ziadost-o-predlzenie-lehoty-dokoncenia-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,68 kB

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením *

9031-8805-4.-Ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,62 kB

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby *

9029-8807-5.-Ziadost-o-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,36 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby *

9736-DSP-kolaudacia-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,13 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby *

9027-8809-6.-Ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-veku-stavby-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,28 kB

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

10807-9046-8813-8.-Ziadost-o-urcenie-zmenu-zrusenie-supisneho-cisl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,25 kB

Žiadosť o vydanie asanačného povolenia *

9043-8817-10.-Ziadost-o-vydanie-asanacneho-povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,85 kB

Ohlásenie drobnej stavby *

9041-8849-11.-Ohlasenie-drobnej-stavby-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,18 kB

Prehlásenie kvalifikovanej osoby k Ohláseniu drobnej stavby *

9039-8851-12.-Prehlasenie-kvalifikovanej-osoby-k-ohlaseniu-drobne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,19 kB

Ohlásenie udržiavacích prác *

9037-8853-13.Ohlasenie-udrziavacich-prac-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,77 kB

Ohlásenie stavebných úprav *

9035-8855-14.-Ohlasenie-stavebnych-uprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,36 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav *

9047-povolit-terenne-upravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,2 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopové povolenie) *

8741-8740-8867-15.-Ziadost-o-vydanie-povolenia-na-zvlastne-uzivan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,19 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia *

MZZO - žiadosť o vydanie súhlasu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,5 kB

Ohlásenie stavby alebo stavebnej úpravy na hrobovom mieste VZN 1/2013

9033-8783-Ohlasenie-stavby-alebo-stavebnej-upravy-na-hrobovom-mie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,16 kB

Žiadosť o určenie /zmenu/ súpisného čísla *

2349-ziadost-o-urcenie-zmenu-supisneho-cisla-1453727533.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,58 kB

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

2350-ziadost-o-zrusenie-sup-cisla-1453727534.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,53 kB

Príloha žiadostí - Kódy druhu stavby

2351-kody-druhu-stavby-1453729170.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,28 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na studňu a povolenia na odber podzemnej vody *

6311-Ziadost-o-vydanie-povolenia-studna-a-vydanie-povolenia-na-od.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Žiadosť o povolenie zvláštného užívania miestnej komunikácie *

6315-Ziadost-o-povolenie-zvlastneho-uzivania-miestnej-komunikaci.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,9 kB

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

9053-6318-Ziadost-o-zapis-do-evidencie-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,04 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

8699-SHR-ziadost-cinnost-trva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,45 kB

Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka

9058-6322-Ziadost-o-zmenu-udajov-v-Osvedceni-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,6 kB

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

9055-6319-Ziadost-o-zrusenie-osvedcenia-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,05 kB

Životné prostredie

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín

8746-6321-Ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,47 kB

Oznámenie o výrube dreviny/ drevín

9061-8750-2.-Oznamenie-o-vyrube-dreviny-2-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,85 kB

Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce Ďurčiná

9063-8752-3.-Podnet-na-vyrub-drevin-vo-verejnej-zeleni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,49 kB

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

9065-8754-4.-Ziadost-o-vydanie-rybarskeho-listka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,43 kB

Obecné nájomné byty

VZN č. 2/2019 Obce Ďurčiná

7523-Schvalene-VZN-o-pride-ovani-najomnych-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,97 kB

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Ďurčiná

9518-9074-7382-7125-Ziadost-o-pridelenie-bytu-Durcina-1-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,81 kB

Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v obci Ďurčiná (pre rok 2020)

9071-TLACIVO-Ziadost-o-predlzenie-najmu-v-byte-Durcina-2020-ziada.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,08 kB