Obec Ďurčiná

Povinne zverejňované dokumenty

Obec Durčiná zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle www.obecdurcina.sk. 

Platí, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu (ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu), môže účastník podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu (ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu), zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

     Povinne zverejňovaná zmluva je zmluva definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získava za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC, alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

     Obec Ďurčiná zverejní na svojom webovom sídle www.obecdurcina.sk došlé faktúry na tovary, služby do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

     Obec Ďurčiná zverejní na svojom webovom sídle www.obecdurcina.sk objednávky tovarov a služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.