Obec Ďurčiná

Poradný výbor


Úloha a činnosť poradného výboru

Poradný výbor sa v rámci svojej činnosti zúčastňuje na fungovaní RSP, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a na hodnotení dosahovania tohto pozitívneho sociálneho vplyvu prerokovaním informácií, právom na informácie a kontrolnou činnosťou vykonávanou v RSP.
RSP prerokuje s poradným výborom zásadné a dôležité otázky fungovania RSP, najmä:
• dôležité otázky viažuce sa k rozvoju podniku a napĺňaniu jeho hlavného cieľa,
• stav štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä
v prípade, ak je ohrozená zamestnanosť v RSP,
• zásadné otázky sociálnej politiky na zlepšenie pracovných podmienok v RSP,
• rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
• obmedzenie alebo zastavenie činnosti RSP alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy RSP,
• opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci,
• iné dôležité otázky, hlavne tie, ktoré sa priamo dotýkajú zamestnanosti, pracovného prostredia zamestnancov a fungovania RSP.
Členovia poradného výboru majú právo byť informovaní hlavne o hospodárskej a finančnej situácii v RSP a o jeho predpokladanom vývoji, ako aj o vývoji zamestnanosti v RSP.
Členovia poradného výboru majú aj právo kontroly a v rámci tejto činnosti sú oprávnení najmä:
• vstupovať v čase, ktorý si vopred dohodnú so zástupcami RSP na pracoviská RSP; RSP je na účely kontrolnej činnosti povinný umožniť členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská,
• vyžadovať si od vedúcich zamestnancov RSP informácie a podklady, ktoré sa viažu k prerokovávaným skutočnostiam,
• podávať konkrétne návrhy na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov RSP,
• vyžadovať od RSP nápravu zistených nedostatkov a vyžadovať prijatie opatrení na zabránenie porušovania zákonných a zmluvných povinností RSP,
• vyžadovať od RSP informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.

 

Kandidátna listina

KANDIDÁTNA LISTINA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,01 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 7. 7. 2022