Obec Ďurčiná

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Ďurčiná vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Ďurčiná č. 225 , 015 01 Rajec nad Rajčiankou

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ-Ďurčiná (okr. Žilina)

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Obec Ďurčiná na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ďurčiná č. 225 , 015 01 Rajec nad Rajčiankou

 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11, § 12 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva
 • zodpovedá za manažment materskej školy v odbornej oblasti, tak aby škola ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú pracovnú atmosféru pre všetkých zamestnancov, profesionálne vedie tím pedagogických zamestnancov
 • plánuje, riadi a vyhodnocuje výchovno-vzdelávací proces, zabezpečuje potrebné materiálno-technické vybavenie
 • spolupracuje so zriaďovateľom školy pri budovaní celkového imidžu školy a učiteľskej prestíže
 • práca s počítačom (internet, word, excel)
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • tímový hráč, spolupracuje, navrhuje a hľadá riešenia
 • komunikatívny, poskytuje konštruktívnu spätnú väzbu
 • samostatný, iniciatívny a tvorivý, zodpovedný za svoje rozhodnutia

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené doklady o vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.

Výberovou komisiou je rada školy.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2024

 

 

Podpísanú písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať:

Obecný úrad Ďurčiná – Ďurčiná č.77, 015 01 Rajec nad Rajčiankou

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie MŠ, Ďurčiná č. 225, 015 01 Rajec nad Rajčiankou - Neotvárať!“

 

Termín uzávierky prihlášok je 31. júl 2024 do 12:00 hod.

 

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

 

V Ďurčinej dňa 11.06.2024

 

 

 

                                                                                      Mgr. Martina Bohušová

                                                                                              starostka obce

Dátum vloženia: 10. 6. 2024 15:48
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2024 11:07
Autor: Správca Webu