Obec Ďurčiná

Výberové konanie - učiteľka v Materskej škole Ďurčiná

Výberové konanie - učiteľka v Materskej škole Ďurčiná

Obec Ďurčiná prijme na zastupovanie počas materskej dovolenky pedagogického zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka v Materskej škole Ďurčiná.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií

Ďalšie požiadavky výberového konania:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

štruktúrovaný profesijný životopis,

overené kópie dokladov o vzdelaní,

čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi a KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) najneskôr do 15. novembra 2021.

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Prílohy

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU UČITEĽ.pdf

10511-VYBEROVE-KONANIE-NA-POZICIU-UCITEL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,24 kB
Dátum vloženia: 17. 10. 2021 12:02
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 6. 2022 12:02
Autor: