Obec Ďurčiná

Online tlačivá - Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Online tlačivá - Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti      - tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane - Obci Ďurčiná do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník už podal Priznanie k dani z nehnuteľností ... a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností... správcovi dane v lehote podľa prvej vety.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Napríklad na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia, –právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením, –dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely...

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Napríklad na základe:

 • povolenia vkladu zániku vlastníckeho práva do katastra na základe kúpno– predajnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúranie resp. odstránenie stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva, –právoplatným rozhodnutím o kolaudácii stavby, bytového domu...

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Prílohy

Poucenie_k_DP_k_DzN_2009.pdf

9648-Poucenie-k-DP-k-DzN-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,97 kB
Dátum vloženia: 24. 1. 2020 12:25
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 6. 2022 12:27
Autor: