Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ďurčiná č. 1

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 12.06.2015, Aktualizované: 15.10.2018
Obec Ďurčiná, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade § 22 ods. 1) zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a
predpisov oznamujezačatie prerokovania obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie:
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ďurčiná č. 1
a zároveň vás pozýva na jeho opätovné prerokovanie s verejnosťou, ktoré sa uskutoční dňa 
23. júna  2015 o 15.30 hodine v Jedálni Obecného úradu v Ďurčinej.